Capsule GANS

Capsule GANS

135 

We are ready to help if you have got some questions about our goods, terms and shipping.

Stoc epuizat

Compare

Descriere

Programul de participare GANS 

 

 

Programul de participare GANS include adunarea de informatii referitoare la materialele de test GANS.

Cu participarea in acest program dumneavoastra de veti oferii experientele ( impreuna cu alte date ) referitoare la materialele de test GANS. Aceasta informative va fi folosita pentru beneficul umanitatii.

Daca doriti s ava alaturati Programului de participare GANS cu materialele GANS pe care le produceti dumneavoastra va rugam sa selectati optiunea ( Program ONLY – fara material Gans trimise)

Materialele de test GANS sunt puse la dispozitie de Fundatia Keshe Japonia .

Pachetul de test include 2 seturi de Capsule GANS.

Alegeti pachetul si continuati procesul de checkout.

Cand donatia este completa, va rugam sa trimiteti un email catre payments@keshefoundation.org

In termen de 30 de zile de la donatie, Fundatia Keshe serviciul cu clientii va va trimite un email care include instructiuni pe care trebuie sa le completati impreuna cu clauzele de eliberare a produselor.

Instructiunile si clauzele de eliberare trebuie completate inainte ca material de test Gans sa fie livrate.

Materialeled test gans vor fi livrate in termen de 90 de zile de la procesare aplicatiei.

 

NOTA :

Programul de participare Gans este bazat pe donatii.

Donatia este de 135 EUR/ pachet si este adaugata in cos in procesul de checkout. Donatia este non refundabila.

Produsele pot sa arate diferit fata de imaginile aratate.

Definiţii:

Keshe: Keshe se referă la Stichting Fundaţia Keshe, Fundaţia Keshe, Domnul Mehran Tavakoli Keshe personal şi/sau sale afiliate sau reprezentanţi, fără limită.

GANS Test materiale: Materiale de testare GANS se referă la GANS picaturi, capsule GANS şi GUSTAVO Liquiform.

Această informaţie stă în raport general condiţii, folosirea, manipularea şi proprietatea materialelor de testare GANS cu următoarele limitări şi condiţii:

Materialele de testare noastre GANS sunt fabricate exclusiv în scopuri industriale, nu medicale.

Facem nu ofera garantii, explicite sau implicite, cu privire la vandabilitate, fitness sau adecvarea materialelor noastre pentru utilizarea în aplicaţii medicale.

Vom face nici garantii sau reprezentari ca materialul nostru este fabricat în conformitate cu standardele de calitate, care pot fi necesare pentru materiale destinate utilizării în aplicaţii medicale.

Noi nu au solicitat sau orice hotărâri a primit de la US Food şi Drug Administration sau alte organizaţii similare cu privire la siguranţa sau eficacitatea produsului nostru în scopuri medicale.

Nu avem expertiza în domeniul dispozitivelor medicale sau alte produse medicale, în plus, putem afirma că informațiile furnizate fără limită este complet, adevărat, exacte, actualizate sau ne induc în eroare.

Persoanele care intenţionează să evalueze sau de a folosi produsul nostru pentru un scop medical trebuie să se bazeze pe propria judecată medicale şi juridice, şi aceste persoane va fi singurul responsabil pentru adecvarea produsului nostru pentru orice aplicaţii legate de medical

 

Nici un sfat

Keshe, din când în când face generalizate declaraţii prin intermediul mass-media de informaţii generale despre afectiuni si tratamente. Informaţia nu este consiliere, şi nu ar trebui să fie tratate ca atare.

 

Limitarea garanţiilor

Informaţiile medicale furnizate de fuamy este oferit "ca atare" fără nici o reprezentari sau garantii, explicite sau implicite. Keshe face vreo declaratie sau garanţii în legătură cu prelucrarea informatiilor legate de materiile prime şi utilizările lor.

 

Asistenţă profesională

Trebuie să nu se bazeze pe Keshe ca o alternativă la sfatul medical la medicul dumneavoastră sau alte profesional furnizorul de asistenţă medicală.

Dacă aveţi orice întrebări specifice despre orice problemă medicală ar trebui să consulte medicul dumneavoastră sau alte profesional furnizorul de asistenţă medicală.

Dacă credeţi că aţi putea fi suferă de orice condiţie medicală ar trebui să solicite imediat asistenţă medicală.

Ar trebui să nu întârzia caută sfaturi medicale, ignora sfatul medicului, sau se intrerupe tratamentul medical din cauza de informaţii din surse fuamy.

 

Răspunderea

Nimic din acest disclaimer medical va limita oricare din noştri pasive în orice mod care nu este permisă în conformitate cu legea aplicabilă, sau exclude oricare din noştri pasive care nu pot fi excluse sub legea aplicabila.

În nici un alt caz este fuamy răspunzător pentru orice costuri, pierderi, cheltuieli sau pagube (fie directe sau indirecte, consecvente, de sănătate legate, speciale, economice sau financiare, inclusiv orice pierdere de profit) un fel care pot fi efectuate prin utilizarea oricăror informaţii sau utilizarea oricăror materii de testare GANS.

Keshe legate de informaţii pot fi inexacte. Keshe este sub nici o responsabilitate pentru a actualiza sau corecta orice informaţii furnizate, fie prin eroare, neînţelegerile, neînţelegere sau orice alt motiv.

 

Declaratia de Copyright:

Drepturile de autor pe toate de conţinut (inclusiv clipuri video şi imagini) în acest document şi alte mijloace de comunicare Keshe sunt deţinute de Keshe şi pot fi utilizate numai sub licenţă, în conformitate cu termenii de Copyright desene si brevete Act 1988.

 

Produsul este livrat în termen de 90 de ZILE de la confirmarea PLĂŢII.

135,00 €

 

(plus transport & taxele)

The GANS Participation Program involves the gathering of information related to the GANS Test Materials.

With participation in this program, you will be providing your experiences (along with other data) related to the GANS Test Materials. This information will be used for the benefit of humanity.

If you would like to join the GANS Participation Program with the GANS materials that you produced, please select that option below (Program ONLY - no GANS Test Materials sent).

The GANS Test Materials provided from Japan Keshe Foundation.
Including 2 packages of GANS Capsules

Choose your package and complete the checkout process.
When the donation is completed, please send an email to payments@keshefoundation.org

Within 30 days of complete donation, Keshe Foundation customer service department will send you an email that will include instructions for processing an application to fill out, as well as a the release form. The application and the release must be filled out before the GANS Test Materials will ship. The GANS Test Materials will be shipped within 90 days of application processing.

NOTE:
The GANS Participation Program is donation based.
The donation of 135 EUR/package is added to the cart during the checkout process. The donation is non-refundable.
Actual products may differ in appearance to images shown.

GANS Partcipation Disclaimer

Definitions:
Keshe: Keshe refers to Stichting the Keshe Foundation, Keshe Foundation, Mr. Mehran Tavakoli Keshe personally and/or his affiliates or representatives, without limit.
GANS Test Materials: GANS Test Materials refers to GANS Drops, GANS Capsules and GANS Liquiform.
This information stands in relation to the general conditions, the use, the handling and the property of GANS Test Materials with the following limitations and conditions:
Our GANS Test Materials are manufactured solely for industrial, not medical, purposes.
We make no warranties, express or implied, with respect to the merchantability, fitness, or suitability of our material for use in medical applications.
We make no warranties or representations that our material is manufactured in accordance with quality standards that may be necessary for materials intended for use in medical applications.
We have not sought or received any rulings from the U.S. Food and Drug Administration or other similar organizations as to the safety or effectiveness of our product for medical purposes.
We do not have expertise in the field of medical devices or other medical products, additionally, we do not assert that information given without limit is complete, true, accurate, up-to-date, or non-misleading.
Persons proposing to evaluate or use our product for a medical purpose must rely on their own medical and legal judgment, and such persons shall be solely responsible for the suitability of our product for any medically-related applications

No advice
Keshe, from time to time makes generalized statements via media of general information about medical conditions and treatments. The information is not advice, and should not be treated as such.

Limitation of warranties
The medical information provided by Keshe is provided “as is” without any representations or warranties, express or implied. Keshe makes no representations or warranties in relation to the processing information related to the materials and their uses.

Professional assistance
You must not rely on Keshe as an alternative to medical advice from your doctor or other professional healthcare provider.
If you have any specific questions about any medical matter you should consult your doctor or other professional healthcare provider.
If you think you may be suffering from any medical condition you should seek immediate medical attention.
You should never delay seeking medical advice, disregard medical advice, or discontinue medical treatment because of information from Keshe sources.

Liability
Nothing in this medical disclaimer will limit any of our liabilities in any way that is not permitted under applicable law, or exclude any of our liabilities that may not be excluded under applicable law.
Under no other circumstances shall Keshe be liable for any costs, losses, expenses or damages (whether direct or indirect, consequential, health related, special, economic or financial including any loss of profits) whatsoever that may be incurred through the use of any information or use of any GANS Test Materials.
Keshe related information may be inaccurate. Keshe is under no responsibility to update or correct any information given, whether through error, miscommunication, misunderstanding or any other reason.

Copyright Statement:
Copyright on all of the content (including videos and images) in this document and other communications from Keshe are owned by Keshe and may only be used under license, in accordance with the terms of the Copyright Designs and Patents Act 1988.

The product is shipped within 90 DAYS from the PAYMENT confirmation.


€135.00

(plus shipping & taxes)

Opinii

Nu există încă recenzii.

Numai clienți autentificați care au cumpărat acest produs pot scrie o recenzie.